Polityka prywatności Sklepu Internetowego much.life

Sklep Internetowy much.life dba o prywatność korzystających z niego Klientów a polityka prywatności jest dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu a dotyczących Klientów Sklepu. W związku z tym prowadzący Sklep przyjął poniższe Zasady ochrony prywatności, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji Klientów. Radzimy zapoznać się z tymi zasadami aby przekonać się jak chronimy prywatność i w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań skontaktować się ze Sklepem

1. Informacje ogólne.

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego www.much.life (dalej w skrócie: “Administrator”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy www.much.life jest Dominika Kosowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FCW Dominika Kosowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Tylna 4 lok.2 ); wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……; NIP:8272039204; REGON: …………..; adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu: + 48 601 133 290

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonywania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym, obsługi reklamacji towarów, usług związanych z internetową formą sprzedaży, obsługi procesu rejestracji Klientów Sklepu i rejestracji konta Klienta oraz kontaktu z klientem w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.) – wyłącznie za zgodą Klienta.

3. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego www.much.life Klient może zostać poproszony o podanie danych osobowych przez wprowadzenie ich do formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Podawanie wskazanych przez Administratora danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Klient ich nie poda, może to uniemożliwić proces rejestracji konta Klienta, dostarczenie mu towarów, świadczenie mu usług lub udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Odmowa zgody na przetwarzanie danych wyłącznie w celu wskazanym w punkcie 2. może być z tych powodów przyczyną odmowy Klientowi świadczenia przez Sklep Internetowy www.much.life

4. Poza danymi osobowymi podmiot prowadzący Sklep Internetowy www.much.life pozyskuje dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego [pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)]. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają również logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

5. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora. Administrator może odmówić usunięcia danych wyłącznie, jeżeli poweźmie i utrwali dla celów dowodowych wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

2. Informacje o formularzach.

1. Sklep Internetowy www.much.life zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

2. Sklep Internetowy www.much.life może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.

4. Dane podane w formularzu mogą składać się na zbiór Klientów, zarejestrowany przez Sklep Internetowy w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zawarcia umowy sprzedaży i obsługi zakupu w Sklepie Internetowym lub innego kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (np. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Sklep Internetowy w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacje o plikach cookies.

1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest prowadzący Sklep Internetowy.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

4. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu..

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego […] mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z prowadzącym Sklep Internetowy reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą sieci te zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

9. Klient może w każdym czasie usunąć pliki cookies lub zmienić ustawienia dotyczące tych plików, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta. Usunięcia albo zmiany ustawień Klient może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Usunięcie, blokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.much.life.

 

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem Internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Klienta,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Prowadzący Sklep Internetowy www.much.life może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Administratora upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z żądania.

4. Sklep Internetowy www.much.life zaprzestaje przetwarzania danych Klienta z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta z usługi Sklepu chyba, że jest to niezbędne do rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

5. Za zgodą Klienta Sklep Internetowy www.much.life po zakończeniu korzystania przez niego z usługi Sklepu może przetwarzać jego dane osobowe niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.

 

6. Postanowienia końcowe.

1. Zasady ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego www.much.life nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz.U z 2014 roku poz. 243 z późn. zm.) oraz wydanych w oparciu o przewidzianą w nich delegację przepisów wykonawczych jak również innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie w jakim działanie Sklepu Internetowego www.much.life wkracza w dziedziny regulowane tymi przepisami a Zasady nie zawierają postanowień ich dotyczących zastosowanie mają te przepisy.

2. Zasady ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego www.much.life zostały przyjęte w dniu …………………….. 2015 roku